Mělník, významné středočeské město, Karlem IV. určené jako město věnné a díky Karlovi proslavené pěstováním vinné révy. V dobách sporů s manželem Janem Lucemburským pak pobývala delší dobu na Mělníce i Eliška Přemyslovna. Poslední Karlova manželka, Eliška Pomořanská, sídlila na Mělníce až do své smrti roku 1393 a patrně ona nechala zřídit hradní kapli, zasvěcenou tehdy svatému Ludvíkovi, dnes svaté Ludmile. Sám Karel IV. zámek i město velmi podporoval, pod mělnickým zámkem nechal postavit základy historického sklepení, které se nachází ve třech poschodích a je o rozloze přesahující 1 500 m2.

Město Mělník leží v Polabské nížině na vyvýšenině nad soutokem řek Labe a Vltavy. Mělník se nachází asi 17 km severovýchodně od Kralup nad Vltavou a přibližně 30 km severně od historického centra hlavního města Prahy. V Mělníku v současnosti žije asi 19 000 obyvatel.

Eliška, manželka Jana Lucemburského a matka Karla IV., založila v Mělníku špitál, jehož správou pověřila zbraslavské cisterciáky. Špitál se nacházel těsně za branami města snad v dnešní Fügnerově ulici. Královna Eliška věnovala Mělnickým také lázeň na Malém potoce, a to roku 1320. Jakkoli je tradice dávat Mělník českým kněžnám a královnám jako věno starší, jako královské věnné město byl Mělník označen až Karlem IV. v Majestas Carolina. Karel také rozšířil mělnické panství o další obce, dvory a rytířská léna, obdaroval je i dalšími výsadami a zařadil mezi královské statky, které nesmí být nikdy zcizeny. Karel IV. Mělník opakovaně osobně navštívil a shledal zde být velmi příznivé podmínky pro pěstování vinné révy. Rozvoji vinařství na Mělnicku výrazně pomohl také dovozem ušlechtilé burgundské révy, která nahradila zde pěstovanou révu moravskou, a zavedením celní povinnosti pro dovezená vína. Zřídil také zvláštní úřad perkmistra a z Francie povolal i několik vinařů. Dočasně panovník usiloval i o rozšíření počtu sufragánů pražského arcibiskupa právě o Mělník. Osobu císaře Karla IV. připomíná i pomník v městském parku na konci Husovy ulice. Socha byla vztyčena roku 1878. Další připomínkou císaře v Mělníku je kruhový medailón na fasádě městské radnice, dílo akademického malíře Karla Klusáčka. První zprávy o Mělníku pocházejí z 9. století. Koncem 10. století bylo dřevěné opevnění Pšov nahrazeno novým kamenným hradem Mělník a přebývala zde Emma, manželka Boleslava II., první v řadě kněžen a královen v Mělníku. Samotné město pod hradem vzniklo ve 13. století, což potvrzuje i listina Přemysla Otakara II. z roku 1274. Konec prosperity Mělníka nastala po smrti Jiřího z Poděbrad, úpadek se prohloubil tvrdými sankcemi za účast na protihabsburském povstání ve století šestnáctém. Katastrofou byla pro Mělník třicetiletá válka, město z ní vyšlo výrazně poničené a takřka vylidněné. Ani následující staletí nebyla o mnoho šťastnější, město trápila mimo jiné početná neúrodná léta. Roku 1933 byla zavedena každoroční slavnost vinobraní, jež láká do Mělníka návštěvníky i v současnosti.