Jan Lucemburský udělil Kolínu celkem čtyři privilegia, Karel IV. devět majestátů a jeho syn Václav IV. dalších čtrnáct nových výsad. Karel IV. v roce 1363 nařídil, že všichni plavci, kteří plavili dříví po Labi, museli v Kolíně zastavit na čtrnáct dní a prodávat dřevo výhradně kolínským měšťanům a kutnohorským horníkům (tzv. právo skladu dřeva). V roce 1349 vyhořel chrám sv. Bartoloměje. Roku 1360 zahájil na popud Karla IV. rozsáhlou přestavbu jeho dvorní architekt Petr Parléř.

Město Kolín leží na řece Labi asi 10 km severoseverozápadně od Kutné Hory, 14 km jihojihovýchodně od Poděbrad, 40 km západně od Pardubic a přibližně 55 km východně od historického centra hlavního města Prahy. Ve městě žije asi 31 000 obyvatel.

Jan Lucemburský udělil Kolínu celkem čtyři privilegia, Karel IV. devět majestátů a jeho syn Václav IV. dalších čtrnáct nových výsad. Karel IV. v roce 1363 nařídil, že všichni plavci, kteří plavili dříví po Labi, museli v Kolíně zastavit na čtrnáct dní a prodávat dřevo výhradně kolínským měšťanům a kutnohorským horníkům (tzv. právo skladu dřeva). První dochovaná zmínka o Kolíně se datuje k roku 1261. Kolín byl založen zřejmě českým králem Přemyslem Otakarem II., který také rozhodl o stavbě hradeb. Již od 14. století byla v Kolíně přítomná významná židovská obec. Na počátku 15. století Kolín postihlo několik katastrof – jednak roku 1413 požár, jednak bylo město dobyto v průběhu husitských válek a došlo k vypálení dominikánského kláštera. Za vlády Vladislava Jagellonského Kolín drželi Viktorin a Hynek, synové Jiřího z Poděbrad, kteří podporovali proti Vladislavovi Matyáše, ten se ovšem nároků na Kolín vzdal roku 1486. Proti panovníkovi se město postavilo opět v 16. století, za účast na vzpouře bylo však králem Ferdinandem přísně potrestáno. Kolín byl potrestán i za účast na stavovském povstání v 17. století. V průběhu třicetileté války byl několikrát vypleněn a trpěl také morovými ranami. Kolín však trpěl i v následujících konfliktech v 18. století – za války o rakouské dědictví i za války sedmileté, kdy proběhla bitva u Kolína. Rozkvět města přicházel až ke konci 18. a v 19. století. Kolín se posléze stal důležitým železničním uzlem.