Město Most, dnes nově vybudované po likvidaci v zájmu těžby uhlí, zažívalo za vlády Karla IV. rozkvět, podpořený pražským viničním právem, které Karel městu udělil. Historické město dnes připomíná přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Město Most se nachází na Mostecké uhelné pánvi v severozápadních Čechách, obývá je přibližně 67 000 obyvatel. Most leží na úpatí Krušných hor asi 30 km jihozápadně od Ústí nad Labem, 60 km severovýchodně od Karlových Varů a 70 km severozápadně od Prahy. Za vlády rodu Lucemburků město Most zažívalo svůj rozkvět, podpořený i samotnými panovníky potřebnou volností i privilegii. Jan Lucemburský městu potvrdil všechna privilegia přiznaná mu předchozími panovníky. Královský podkomoří od roku 1337 jen potvrzoval vlastní rozhodnutí města ohledně doplnění městské rady. Právě Karel IV. udělil mostu pražské viniční právo (roku 1374) i právo mílové (1376). Karel od města ovšem požadoval i splnění svých požadavků, roku 1363 tak rozkázal, aby město drželo vojenskou pohotovost. Za vlády Lucemburků jsou také dobudovány hradby města a roku 1331 je poprvé jmenovitě zmíněn hrad Hněvín (tehdy Landeswarte), později Karlem zastavený míšeňskému markraběti při domlouvání nakonec nerealizované svatby Karlovy dcery Anny. První historicky věrohodnou zprávu o Mostu obsahuje Kosmova kronika, a to k roku 1039/1040. Most byl vystavěn na křižovatce obchodních cest jako trhová osada. Přibližně v polovině 13. století je vystavěn mostecký hrad, což přispívá dalšímu rozvoji. Již roku 1247 se o Mostu píše jako městě. V době vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků město dále vzkvétá, město nebylo ani dobyto či vypleněno v průběhu husitských válek, přestože stálo na straně císařské. Přesto znamenaly husitské války i pro Most hospodářský úpadek, oproti mnoha jiným českým městům však jen krátkodobý. Na počátku 16. století došlo v Mostě k ničivému požáru, město však bylo brzy ještě slavněji obnoveno. Dlouhodobější úpadek přichází až s třicetiletou válkou, kdy se Most stal obětí několikerého plenění. K opětovnému rozvoji dochází až ve století osmnáctém. Důležitým mezníkem novodobých dějin Mostu je počátek těžby uhlí z kraje 19. století. V zájmu těžby rozhoduje komunistický režim v šedesátých letech o zbourání Mostu, zachráněn je jen kostel Nanebevzetí Panny Marie, přesunutý o 841m ze svého původního místa.