Stojí zde hrad Lauf vybudovaný Karlem IV. Hrad měl původně strážní funkci, nechal jej vybudovat císař Karel IV. roku 1356 na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu. Dominantou hradu je erbovní sál se znakovou galerií objevenou roku 1934. Pod vrstvou staré malby se skrývalo 112 erbů Českého království. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky.

Hrad Lauf německy Wenzelsburg či Wenzelschloss leží v obci Lauf an der Pegnitz blízko německého Norimberku. Na tomto místě stával starší štaufský hrad, který Karel IV. roku 1356 nahradil novou strážní pevností. Hrad je věhlasný především díky erbovnímu sálu, který zde byl objeven v roce 1934. Na stěnách se tu nachází 112 reliéfně vyvedených erbů, které tvoří nejvýznamnější heraldickou galerii obsahující nejen české a moravské erby.

Jak dokládá urbář byl Lauf kolem roku 1275 v majetku Wittelsbachů. Karel IV. od nich v roce 1353 hrad koupil spolu s horní Falcí zvanou také Česká Falc, kterou připojil k Zemím Koruny české a činorodě se věnoval stavebnímu rozvoji tohoto území, přičemž neopolmněl ani strážní hrad Lauf. V Laufu stál již ve 12. století vodní hrad, který byl však v době, kdy Karel pevnost získal poničen požárem a ležel již několik desetiletí v troskách. Hlavními úkoly hradu bylo střežit cestu vedoucí z Prahy do Norimberka a Sulzbachu a zároveň poskytovat komfortní útočiště císaři a jeho doprovodu. Spojení pevnosti s českými zeměmi zdůraznil Karel jak zasvěcením nově zbudované hradní kaple našemu národnímu patronovi sv. Václavovi, tak i umístěním jeho sochy na fasádu vstupní věže, odtud se také odvozuje německé pojmenování hradu Wenzelsburg. Ze dvou listin z roku 1354 vyplývá, že Karel v té době ještě nenocoval na Laufu, ale tábořil v nedalekém Rotenbachu (dnes Rötenbach). Tehdy neobyvatelný hrad se nacházel v počáteční fázi výstavby. Poprvé Karel IV. na Laufu pobýval v listopadu a prosinci roku 1360. Z toho vyplývá, že hrad už musel být v takové stavební fázi, která umožňvala i pobyt v chladných zimních měsícíh.V roce 1366 je zazanemán Karlův pobyt 21. prosince, jestli zde císař také oslavil vánoční svátky, není známo. Galerii zanků můžeme díky spolehlivě datovatelným erbům vročit mezi léta 1360-1373. Nachází se tu již erb Porticů s pávem, kterého Karel IV. propůjčil rodu do znaku v roce 1360. Zároveň tu chybí znak Braniborské marky, kterou Karel IV. získal v roce 1373. Znaková galerie nacházející se v prvním patře hradu je unikátním pramenem pro dějiny české a moravské heraldiky.

Dále navštivte

Město Lauf