Někdejší královský hrad Kadaň, dnes využívaný jako městská knihovna, k obřadům či jako dům s pečovatelskou službou, sklepení budovy slouží městskému muzeu pro expozici o stavebně historickém vývoji hradu. Karel IV. na hradě dvakrát pobýval.

Kadaňský hrad se nachází na jihu města Kadaně v Ústeckém kraji, na okraji srázu rulové skály nad řekou Ohří.

Karel IV. na královském hradě v Kadani dvakrát osobně a se svou družinou pobýval, podruhé dokonce i se svým synem Václavem IV. Jeho první pobyt se uskutečnil roku 1367, druhý roku 1374. Karlovo rozhodnutí udělit městu právo plné samosprávy roku 1366 (po ničivém požáru na počátku šedesátých let 14. století) znamenalo, že dosud zásadní úřad královského purkrabího, jenž sídlil na kadaňském hradě, ztratil dočasně svůj význam. Posledním purkrabím před tímto Karlovým rozhodnutím byl od roku 1349 Albrecht z Kolovrat. Počátky královského hradu Kadaň souvisí s povýšením Kadaně na královské město Přemyslem Otakarem II. Na daném místě snad mohl dříve stát románský hrad, jeho existence však není jistá. Počátky současné stavby tak spadají do poloviny 13. století. Na hradě sídlil královský purkrabí, přičemž hned ten první (Albrecht ze Žeberka) z něj spravoval celý kraj a dosáhl jako nejvyšší maršálek Království českého významu celozemského. V 15. a 16. století hrad střídal šlechtické majitele, držící hrad v zástavě. Roku 1498 hrad zasáhl ničivý požár, jenž zničil výsledky oprav a úprav provedených za Jiřího z Poděbrad. Po požáru hrad roku 1504 jeho tehdejší držitelé, Hasištejnští z Lobkovic, výrazně přestavěli do podoby (z tehdejšího pohledu) moderní pevnosti. Roku 1595 panovník hrad (označovaný tehdy již jako zámek) postoupil Kadaňským. V průběhu třicetileté války hrad opět vyhořel – polorozbořená pevnost byla obnovena až za vlády Marie Terezie a přestavěna na kasárna, což určilo jeho využívání až téměř do přítomnosti.

Dále navštivte

Město Kadaň