Sakrální stavby


Konvent premonstrátek u kostela Panny Marie (zřícenina) - Rosa Coeli

Konvent premonstrátek u kostela Panny Marie (zřícenina)

Karel IV. jakožto markrabě moravský vyňal roku 1342 klášter z pravomocí zeměpanských úředníků a za jeho vlády dochází k velkolepé přestavbě kláštera v gotickém slohu.

Klášter Rosa coeli byl vybudován v letech 1181-1183 Vilémem z Kounic. Vilém jej vystavěl pro odvrácení papežské klatby, kterou si vysloužil za plenění (mimo jiné) církevního majetku v Rakousích. Kostel Panny Marie byl vybudován původně v románském slohu. Roku 1268 jej pod svůj patronát přijal papež Kliment IV. a roku 1284 jej Václav II. učinil klášterem královským (královský patronát se však na klášter mohl vztahovat již za Přemysla Otakara II.). Klášter byl vypálen husity roku 1423, klenba kostela Panny Marie zřícená v důsledku požáru již nebyla znovu obnovena. Klášter byl skromněji opraven ještě v první polovině 14. století. V 16. století probošt kláštera konvertoval k luterství a za ženu si vzal místní jeptišku. Klášter byl nedlouho poté, co byl probošt donucen olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem k odchodu, prý pro úpadek morálky řeholnic okolním obyvatelstvem zpustošen. Opravu klášterního kostela provedl sice Jiří Žabka z Limberka, ale další majitelé se o něj naopak příliš nestarali. Poslední pokus o rekonstrukci učinili premonstráti ze strahovského kláštera, jejich snahu však zhatil ničivý požár roku 1703. Kostel Panny Marie již následně nebyl opravován a roku 1808 premonstráti klášterní celek – i s rekonstruovanou budovou konventu – prodali. V současnosti z kláštera zbyla zřícenina kostela Panny Marie, ambit a rajský dvůr. Obytné budovy kláštera se do dnešních dnů nedochovaly. Přibližně v letech 1330-1380/1400 byla prováděna v královském klášteře Rosa coeli rozsáhlá přestavba v gotickém slohu. Nejdůležitější období stavebních úprav spadá do doby, kdy byl moravským markrabětem a posléze českým králem pozdější císař Karel IV. Karel IV. osobně také potvrdil královský patronát nad dolnokounickým klášterem. Klášteru také udělil exempci z pravomoci krajských úřadů.