Roku 1327 zaznamenáváme rozvoj obchodu a řemesel hlavně podle hmotného důkazu, tj. hradeb, jimiž se také zvýšila bezpečnost města i okolí. Uničov se stal důležitým obchodním a strategickým centrem při cestách z východu do Prahy. Uničovští kupci měli při transitu cizích kupců přes město možnost nakoupit od nich zboží. Jak Karel IV., tak markrabě Jošt usnadňovali uničovským měšťanům obchodování. Rozhodujícím činitelem ve městě byli němečtí kolonisté, kteří se do kraje dostali při první a druhé německé kolonizaci za Přemyslovců a Lucemburků. Roku 1346 potvrzuje Karel IV. obranný „pakt“ měst Olomouce, Uničova a Litovle.

Uničov založen cca roku 1213. Založil jej Vladislav Jindřich, moravský markrabě – resp. právě on pověřil lokátora Theodoricha vyměřením města. Přemysl Otakar založení nejen potvrdil (1223 = zakládací listina = nejstarší dochovaná zakládací listina v ČR), ale přidal i další privilegia: roku 1234 udělil Uničovu právo mílové, hrdelní, horní a právo soudu. Až do husitských válek byl ve městě určující německý živel, to se změnilo s dobytím města roku 1422 Zikmundem Korybutovičem. Když se moci ujal Jiří z Poděbrad, došlo dokonce k zabavení majetku německých měšťanů a k jejich vyhnání. Město si získalo přízeň – a tudíž i potvrzení privilegií (i některá privilegia nová) – od Jiřího z Poděbrad, Vladislava Jagellonského i Matyáše Korvína. Královským městem přestává být Uničov krátce po Bílé hoře, kdy se stává majetkem Lichtenštejnů. Měšťané však prosí o přezkoumání a rozhodnutí je nakonec zvráceno. Uničov byl dobyt švédským vojskem. Z útrap třicetileté války se město vzpamatovalo dlouze a pomalu. Roku 1770 se v Uničově setkal Josef II. s pruským králem Friedrichem II. Město však již nedosáhlo důležitosti ani prosperity z dob před třicetiletou válkou.

Za vlády Jana Lucemburského byly vystavěny městské hradby. V lucemburské době patřil Uničov mezi nejvýznamnější moravská města. Karel IV. udělil Uničovu právo (roku 1354) konat osmidenní výroční trh. A roku 1373 získal od Karla IV. Uničov právo i druhého výročního trhu. Od roku 1359 měli také Uničovští právo odúmrti. V době vlády Lucemburků také vznikl pakt Uničova s Olomoucí a Litovlí platný cca 100 let.