1370

Kraslice, město na severozápadním okraji České republiky známé mimo jiné pro hudební nástroje značky Amati, byly na město povýšeny Karlem IV., jenž je vlastnil a podporoval jejich rozvoj. Město Kraslice je místem karlovským, protože je známo, že město bylo založeno panovníkem v roce 1370. Je též spojováno s dobovým hornictvím, dobýváním mědi, stříbra a olova.

Karel IV. roku 1356 Kraslicko přijal, aby je vzápětí udělil rytíři Rüdigerovi von Sparneck v léno. Po jeho smrti Karel Kraslicko koupil. V době své držby města Karel podporoval obchod i těžbu v okolí města. Rozvoj pod Karlovou vládou zahrnoval i otevření nových dolů. Roku 1370 pak císař Karel IV. Kraslice povýšil na město.

První zmínka o osídlení Kraslicka pochází z období vlády českého panovníka Vladislava, jenž je věnoval waldsassenskému klášteru. Snad ještě ve 12. století je na Hausbergu vystavěna tvrz, na jejímž místě stál od 13. století hrad. Teprve ve 14. století se z vícera obcí na místě dnešních Kraslic stávají Kraslice, „Greslas“. V této době Kraslice držel rod z Plavna, za jehož držby se v okolí obce započíná s těžbou. Roku 1412, po období rozkvětu v době Karla IV., byly Kraslice vydrancovány a podpáleny v odvetě za loupeživé akce jeho tehdejších majitelů, pánů z Reitenbachu. V 16. století dochází pod rodem Šliků k opětovnému rozvoji Kraslic – stávají se svobodným horním městem. Další cézuru přináší třicetiletá válka, kdy po neúspěchu stavovského povstání opouští převážně protestantské obyvatelstvo Kraslice a odchází do Saska. Od 17. století také upadá těžba, načež nastává zejména v 18. století rozvoj řemesel jako krajkářství či výroba hudebních nástrojů (pozdější značka Amati). Ani Kraslicím se nevyhnula druhá světová válka a odsun Němců po jejím skončení.


Doplňkové informace

Město Kralice leží na řece Svatavě v Kraslickém průsmyku na okraji Krušných hor a Halštrovského pohoří. Město se nachází v těsné blízkosti státních hranic se SRN (asi 3 km), asi 27 km severozápadně od Karlových Varů, 30 km severoseverovýchodně od Chebu a přibližně 135 km západně od Prahy. Ve městě Kraslice v současnosti žije asi 7 000 obyvatel.

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.